REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.lampki-rowerowe.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.lampki-rowerowe.pl, prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest PROMESSO

miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Polna 15, 95-081 Dłutów,

NIP:731-198-65-96, REGON: 101302036

telefon kontaktowy: 661-936-414, 884084838

adres poczty elektronicznej: sklep@lampki-rowerowe.pl

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.lampki-rowerowe.pl

b) Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. Polna 30  w Dłutowie,

c) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

d) Sprzedawca – PROMESSO Krzysztof Pik

e) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

f) Konsument – Kupujący, który jest osobą fizyczną, dla którego zawarcie umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

i) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 ze zm.).

j) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

k) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

l) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

m) Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,

n) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6,

o) Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o którym mowa w §7,

3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 §2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – sklep@lampki-rowerowe.pl,

4. Zamówienia wskazane  w pkt. 2 ust. a) i b) mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie przed godziną 7:00, a po godzinie 15:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od  pracy, będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Postanowienie to dotyczy wyłącznie Konsumentów. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 48 godzin maksymalnie do 7 dni

7. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin. W takim przypadku Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem przyjęcia Zamówienia do realizacji, co następuję poprzez złożenie oświadczenia przez Sprzedawcę.

2. W przypadku zamówień skierowanych za pośrednictwem formularza lub wiadomości e-mail,  potwierdzenie odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. W przypadku zamówień telefonicznych, Sprzedawca potwierdza ustalenia słowne przez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący powinien niezwłocznie zweryfikować wiadomość zwrotną i w razie potrzeby skontaktować się ze Sprzedawcą w celu sprostowania. Brak reakcji Kupującego w ciągu 48 godzin od przesłania potwierdzenia uważa się za zaakceptowanie umowy w kształcie wynikającym z wiadomości zwrotnej.

4. Sprzedający jest uprawniony do wykonania dodatkowej weryfikacji danych przedstawionych przez Klienta, np. poprzez kontakt telefoniczny.

§4. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Kupujący nie będący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu w postaci faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Kupujący dokonuje wyboru płatności podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a) płatność gotówką (jedynie przy odbiorze towaru w Sklepie stacjonarnym),

b) płatność za pobraniem,

c) płatność przelewem na konto Sprzedającego,

d) płatność internetowa za pomocą systemu płatności np. Dotpay,

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian cen, o których mowa w postanowieniu poprzedzającym, realizowane będą według cen obowiązujących w momencie ich składania.

§5. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby wydania zamówionych Produktów:

a) dostawę za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego,

b) dostawę za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,

c) odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym,

2. W przypadkach wskazanych w pkt. 1 ust. a) i b), podczas składania Zamówienia Kupujący wskazuje adres dostawy Produktów.

3. Wybór sposobu dostawy wydania Produktów jest określany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

4. Koszty wysyłki są naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

5. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Sprzedający  ponosi koszy wysyłki tylko w momencie gdy jest to forma promocji zawarta w wybranej ofercie.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. Konsekwencje nieodebrania Produktów obciążają Kupującego.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych ust. 4 niniejszego paragrafu.

2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy Konsument powinien wypełnić Formularz odstąpienia. Konsument może również złożyć pisemne oświadczenie woli bez korzystania z Formularza odstąpienia, byleby jego treść odpowiadała przynajmniej treści Formularza.

3. Wypełniony Formularz odstąpienia lub pisemne oświadczenie, wraz z nabytym Towarem, należy nadesłać na adres: PROMESSO  ul. Polna 30 , 95-081 Dłutów lub złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

4. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

5. Przesłany Towar nie może nosić znaków użytkowania, powinien być w stanie nienaruszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Oznacza to, że wraz z otrzymaniem Formularza odstąpienia lub oświadczenia o zbliżonej treści, oraz Towaru zgodnie z wymaganiami z ust. 4, Sprzedający zwraca cenę wraz z uzasadnionymi kosztami dostawy Towaru Kupującego na rzecz Kupującego. Zwrot następuje w przeciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

7. Z uprawnień uregulowanych w niniejszym paragrafie może skorzystać jedynie Konsument. Kupujący niebędący Konsumentem, np. przedsiębiorca indywidualny, może domagać się odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

§7. REKLAMACJA

8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji, uzasadnione koszty wysyłki są zwracane.

10. Kupujący zwracając towar powinien wypełnić Formularz reklamacji stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Kupujący może złożyć pisemne oświadczenie bez korzystania z Formularza reklamacji, byleby jego treść odpowiadała przynajmniej treści Formularza.

11. Wypełniony Formularz reklamacji lub pisemne oświadczenie należy nadesłać na adres: PROMESSO ul. Polna 30, 95-081 Dłutów lub złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

12. Nieznaczne różnice (szczególnie kolorystyczne) wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

13. W przypadku stwierdzenia, że Produkt jest wadliwy, zaleca się, by Konsument poinformował o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową. Jednakże Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany uczynić to niezwłocznie po stwierdzeniu wadliwości Produktu.

14. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje przyjęciem, że reklamacja była uzasadniona.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądać usunięcia wady.

 

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

 

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres: Promesso ul. Polna 15 95-081 Dłutów. (po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrócimy koszt najtańszej przesyłki rejestrowanej - prosimy nie wysyłać paczek z płatnością przy odbiorze), a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

§8. Ochrona prywatności

1. Klient wypełniając formularz rejestracyjny lub składając zamówienie dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych Firmy PROMESSO z/s W Dłutowie, przy ul. Polna 15, 95-081 Dłutów, NIP: 731-968-65-96 , która jest administratorem jego danych.  

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Podane dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

- wykonania umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez PROMESSO W Dłutowie, - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy lub art. 6 ust. 1 pkt a) lub f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu PROMESSO, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

- marketingu bezpośredniego - na podstawie zgody Klienta;

- finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu PROMESSO do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

- prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa PROMESSO z/s W Dłutowie , przez okres 3 lat od zakończenia umowy;.

4. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:

- dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Pani/Pana,

- podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez PROMESSO z/s W Dłutowie danych przysługują następujące prawa:

- dostępu do danych;

- żądania sprostowania danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;

- do przenoszenia danych osobowych.

6.     Sprzedawca nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

7.  W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem PROMESSO z/s W Dłutowie ul. Polna 15, 95-081 Dłutów lub wysyłając maila na adres: sklep@lampki-rowerowe.pl

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017 poz. 683).

6. Regulamin obowiązuje od dnia 27.01.2021 roku.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.